Privacy ▼

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jitske Draijer Muziekproductie (hierna: “De Beweegliedjes” ) verwerkt van haar deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien u persoonsgegevens aan De Beweegliedjes verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De Beweegliedjes, Jitske Draijer Muziekproductie, info@debeweegliedjes.nl
2. Welke gegevens verwerkt De Beweegliedjes en voor welk doel.
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: a) voor- en achternaam b) adresgegevens eventueel postadres c) eventueel telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
2.2 De Beweegliedjes verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over deelname aan workshops,abonnementen die aangegaan zijn en/of de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie b) Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van nieuwbrieven en informatie over diensten en activiteiten van De Beweegliedjes c) Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van cursussen, workshops, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen
2.3 Uw naam en telefoonnummer wordt gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met De Beweegliedjes en je te informeren over de ontwikkelingen van De Beweegliedjes.
E-mail berichtgeving (opt-out):
De Beweegliedjes gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over De Beweegliedjes. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een bericht aan De Beweegliedjes.
3. Bewaartermijnen
De Beweegliedjes verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende totdat De Beweegliedjes een melding krijgt met de vraag om vernietiging van uw gegevens. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft De Beweegliedjes passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens neemt De Beweegliedjes zelf de verantwoordelijkheid.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Bij De Beweegliedjes kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Beweegliedjes zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de De Beweegliedjes
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop De Beweegliedjes uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de De Beweegliedjes.
6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de De Beweegliedjes bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
Terug naar Abonnement I Privacy I Home

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Meer weten? Surf naar privacy.