Algemene voorwaarden ▼

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.De algemene voorwaarden De Beweegliedjes zijn van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtgever De Beweegliedjes en de hierna te noemen ‘Gebruiker’. Opdrachtgever en gebruiker van de Beweegliedjes verklaren akkoord te gaan met deze voorwaarden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
4.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Artikel 2. Contractsduur; uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1.De overeenkomst tussen Opdrachtgever De Beweegliedjes en Gebruiker wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te noemen afgesproken periode na datum van eerste betaling van €99,95 jaarabonnement (incl. BTW 21%) aan opdrachtgever de Beweegliedjes op rekeningnummer NL58 RABO 0122 0333 53 t.n.v. J.Draijer Muziekproductie.
2.Het jaarabonnement wordt automatisch na een jaar verlengd.
3.Opzeggen van het jaarabonnement uiterlijk 1 maand voor de datum van ingang van het volgende jaarabonnement.
4.Gebruiker krijgt op persoonlijke naam, binnen 1 werkdag na betaling door opdrachtgever De Beweegliedjes via de mail een unieke code geleverd,
5.De unieke code is bedoeld voor privé gebruik, in huislijke sfeer en/of op kleine locatie van een school of instelling (max 8 gebruikers).
6.Gebruiker verklaart dat hij/zij deze code niet doorgeeft aan derden buiten de huiselijke sfeer en/of kleine locatie van een school of instelling.
7.Opdrachtgever De Beweegliedjes draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt.
8.Indien Opdrachtgever De Beweegliedjes in gebreke mocht komen door toedoen van anderen, zoals o.a. internetstoring waardoor Gebruiker beperkt toegang heeft tot de site, is de Opdrachtgever de Beweegliedjes daarvoor niet direct aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
Artikel 3.  Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.Er is geen mogelijkheid voor de Gebruiker tijdens het contract tot ontbinding of een tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
2.Opdrachtgever de Beweegliedjes kan van een tussentijdse opzegging gebruik maken wanneer bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan of wordt overschreden.
Artikel 4. Overmacht
1.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtgever de Beweegliedjes en/of Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtgever De Beweegliedjes en/of Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Artikel 5. Betaling en incassokosten
1.Betaling €99,95 (incl 21%) BTW dient te geschieden op rekeningnummer
NL58 RABO 0122 0333 53 t.n.v. J.Draijer Muziekproductie.
2.Na betaling van lidmaatschap verklaart Opdrachtgever De Beweegliedjes binnen 24 uur na betaling van een factuur, de unieke code via de mail op te sturen.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
1.De Beweegliedjes blijven eigendom van Jitske Draijer
2.De Beweegliedjes worden door gebruiker of anderen niet vermenigvuldigd of gecopieerd.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
1.Opdrachtgever de Beweegliedjes is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inzet en gebruik door de gebruiker van de Beweegliedjes.
Artikel 8. Overig
1.Gebruiker gaat met veel plezier de Beweegliedjes gebruiken.
De Beweegliedjes
info@debeweegliedjes.nl
Jitske Draijer
September 2023
It Heidenskip
Terug naar Abonnement I Privacy I Home

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Meer weten? Surf naar privacy.